Suomen Elektori Oy Tietosuojaseloste
Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Elektori Oy
Y-tunnus: 0999330-1
Osoite: Sammonkatu 50, 33540 TAMPERE
Puhelin: 03-2550669
Sähköposti:info@elektori.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Juha Lampinen
Osoite: Sammonkatu 50, 33540 TAMPERE

3. Rekisterien nimet

Suomen Elektorii Oy:n

 • Työntekijärekisteri
 • Asiakasrekisteri
 • Toimittajarekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään lain, sopimuksen tai viranomaisen määräyksen määrittelemien velvollisuuksien täyttämiseksi.

Työntekijärekisteri: Suomen Elektori Oy:n kanssa työsopimuksen solmivien henkilöiden henkilötietoja käsitellään työnantajan työsopimuksella määritettyjen velvoitteiden hoitamiseksi. Käsittely perustuu työsopimuslakiin (2001/55, erit. 2. luku).

Asiakasrekisteri: Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen. 

Toimittajarekisteri: Rekisteriä ylläpidetään laskujen vastaanottamisen mahdollistamiseksi.

5. Rekisterien tietosisältö

Työntekijärekisteri sisältää seuraavia tietoja:
työntekijöiden perustiedot, kuten

 • etu- ja sukunimet
 • suomalainen henkilötunnus
 • kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • työsuhteeseen liittyvät tiedot
 • työ- tai palvelussuhteen laatua koskevat tiedot
 • henkilön verotukseen liittyvät tiedot
 • tilastointiin liittyvät tiedot
 • osaamiset

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Y-tunnus (yritykset) 

Toimittajarekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

 • yhteyshenkilön nimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • asiakasnumero
 • y-tunnus tai henkilötunnus
 • laskutus- ja perintätiedot
 • yhteyshenkilöt (nimi, puhelin, sähköposti)
 • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä luokitteluun liittyvät tiedot (esim. tuotteiden
 • ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit,
 • kuten puhelut, sähköpostit sekä tukiviestit)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Työntekijärekisteri: Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.
Asiakasrekisteri: Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. Suomen Elektori:n Oy eri sivustot) 
Toimittajarekisteri: Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Suomen Elektori Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

9. Rekisterin suojaus

A. Manuaalinen aineisto
Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään. 
Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.
B. Automaattisesti käsiteltävät tiedot
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

10. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Henkilöä informoidaan tietojen keräämisestä työsopimuksen/palvelusopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä ja rekrytointien osalta työpaikkailmoituksen yhteydessä.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.
Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.
Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys Suomen Elektori Oy – yhteystiedot on mainittu alla.
Suomen Elektori Oy säilyttää henkilötietojasi vain niin pitkään kuin niitä tarvitaan niiden ilmoitetuissa käyttötarkoituksissa tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämisessä. Kun keräämiämme henkilötietoja ei enää tarvita, tuhoamme tai poistamme ne turvallisesti.

11. Suomen Elektori Oy tietojen käsittelijänä

Suomen Elektori Oy tarjoaa asiakkailleen useita erilaisia palveluita. Näihin palveluihin liittyy asiakkaiden tietojen käsittelemistä ja mahdollisesti myös henkilötietojen käsittelemistä. Käsittelyn tarkoituksen määrittävät asiakkaamme. Tällöin rekisterinpitäjänä toimii siis asiakas. Suomen Elektori Oy toimii tietojen käsittelijänä ja käsittelee tietoja asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti. Toimiessaan tietojen käsittelijänä Suomen Elektori Oy noudattaa tietosuoja-asetuksen mukaisesti asiakkaan kanssa tehtyä tietojenkäsittelysopimusta.  Asiakas on antanut suostumuksensa ja takaa,

 • että asiakas omistaa tai on muutoin oikeutettu siirtämään tiedot Suomen Elektori Oy:n käsiteltäviksi ja että asiakas vastaa tietojen tarkkuudesta, paikkansapitävyydestä, sisällöstä, luotettavuudesta ja lainsäädännön vaatimusten täyttämisestä.
 • asiakas on velvollinen rekisterinpitäjänä ilmoittamaan lainsäädännössä vaadittavalla tavalla viranomaisille ja/tai tietojen kohteelle rikkomuksesta tai henkilötietojen luvattomasta luovuttamisesta.
  Toimiessaan tietojen käsittelijänä Suomen Elektori Oy on velvollinen ryhtymään teknisiin ja organisatorisiin tietoturvatoimenpiteisiin yksityisyyden suojaamiseksi rekisterinpitäjänä toimivan asiakkaan puolesta.

Tietojen käsittelijänä Suomen Elektori Oy ei käsittele henkilötietoja muulla kuin rekisterinpitäjän kanssa tehdyssä sopimuksessa oikeutetulla tavalla.
Jos tietojen kohteilla on esimerkiksi kysyttävää, kommentteja tai vaatimuksia, jotka koskevat Suomen Elektori Oy:n käsittelemiä henkilötietoja, ne täytyy lähettää rekisterinpitäjälle. Tietojen käsittelijänä Suomen Elektori Oy ei luovuta tietojen kohteille heidän henkilötietojaan, jos rekisterinpitäjä ei ole antanut ohjeita toimia näin. Jos poliisi tai muu viranomainen vaatii henkilötietojen luovuttamista, Suomen Elektori Oy ilmoittaa asiasta heti rekisterinpitäjälle ja luovuttaa tiedot vain oikeuden määräyksestä.
Suomen Elektori Oy antaa muita kuin julkisia tietoja sisäisistä järjestelmistään ja tietojen käsittelyrutiineista asiakkaille ja yhteistyökumppaneille pyynnöstä. Tämä voi riippua salassapitosopimuksen ehdoista.

12. Automaattinen tietojenkeruu

Suomen Elektori Oy käyttää yleisesti käytössä olevia digitaalisen markkinoinnin menetelmiä ja työkaluja kerätessään tietoja liikkumisestasi Web-sivuillamme. Näitä tietoja kerätään sivustojemme käytettävyyden ja sisällön parantamiseksi, mainonnan ja markkinoinnin kohdentamiseksi sekä kävijän mielenkiinnon kohteiden selvittämiseksi. Pääasiallisesti tietojen kerääminen tapahtuu evästeiden avulla (ks. alla), eikä niitä voi yhdistää henkilöön.
Evästeet ovat pieniä merkkijonon sisältäviä tekstitiedostoja, joiden avulla selain voidaan tunnistaa yksilöivästi. Sivusto tai kolmas osapuoli lähettää ne tietokoneeseen. Evästeiden käyttöä säätelevät lait, kuten Tietoyhteiskuntakaari 205 §, jonka mukaan evästeistä, sivuston käyttötietojen tallentamisesta ja niiden käyttötarkoituksesta on kerrottava selkeästi ja kattavasti sivuston käyttäjälle.
Useimmat selaimet on määritetty hyväksymään evästeitä. Voit kuitenkin muuttaa selaimen asetuksia siten, että selain kieltäytyy ottamasta vastaan kolmannen osapuolen evästeitä tai ilmoittaa niiden lähettämisestä. Saat lisätietoja evästeistä ja niiden toiminnasta esimerkiksi osoitteesta www.allaboutcookies.org.
Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta ymmärrämme paremmin millaisesta sisällöstä sivustomme kävijät ovat kiinnostuneita.
Evästeet auttavat meitä myös parantamaan sivuston käyttäjäkokemusta. Analytiikan avulla löydämme nopeammin esimerkiksi sivustolla olevat virheet, kuten rikkinäiset linkit. Tietoja voidaan käyttää myös mainostemme parantamiseen.
Emme tunnista kävijöiden henkilöllisyyttä verkkosivujemme evästeiden perusteella, sillä emme kerää evästeillä henkilökohtaista tietoa, kuten käyttäjän nimeä, osoitetta tai puhelinnumeroa. Sivustomme ei myöskään vaadi rekisteröitymistä, emmekä kerää asiakkaidemme osalta tietoa sisäänkirjautumisesta kotisivujemme kautta.

Evästeillä keräämämme tiedot:

 • kellonaika
 • vierailun kesto
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • onko kävijä vieraillut sivuillamme aikaisemmin
 • kävijäliikenteen lähde
 • IP-osoite 

Suomen Elektori Oy sivustoillaan käyttämien Googlen työkalujen osalta voit estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä Google-evästeen tuottamia tietoja lataamalla ja asentamalla selaimeesi Google Analytics Opt-out Browser Add-on -lisäohjelman. Tämä lisäohjelma on saatavana osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

13. Tietosuojailmoituksen muuttaminen

Suomen Elektori Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.
Mikäli teemme muutoksia tietosuojaselosteeseen, julkaisemme muutetun ilmoituksen ja muutoksentekopäivämäärän täällä. Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti.
Jos teemme selosteeseemme merkittäviä muutoksia, jolloin yksityisyydensuojakäytäntömme muuttuu olennaisesti, voimme ilmoittaa asiasta myös muulla tavoin ennen muutosten voimaantuloa.
Tämä yksityisyydensuojailmoitus on viimeksi päivitetty 05.11.2018.

14. Yhteydenotot

Jos mielessäsi on tietosuojaselostettamme koskevia kommentteja tai kysymyksiä, tai jos olet huolissasi yksityisyyden suojaamisesta tai tietojen käyttämisestä tai epäilet, että yksityisyyden suojaasi on loukattu, lähetä viesti osoitteeseeninfo@elektori.com
Voit myös lähettää kirjeen osoitteeseen: Suomen Elektori Oy, Sammonkatu 50, 33540 TAMPERE
Käsittelemme pyyntösi luottamuksellisesti ja edustajamme ottaa tarvittaessa yhteyden antamaasi osoitteeseen. Pyrimme käsittelemään mahdolliset reklamaatiot ajallaan ja niiden vaatimalla tavalla.